Ρύθμιση με αναδρομική ισχύ για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο

Τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ξεκινά να “μετρά” η 24μηνη περίοδος που κατά το μέγιστο μπορεί να εργάζεται ένας συμβασιούχος ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο από την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης του, ανεξάρτητα εάν το ίδιο άτομο εργαζόταν λιγότερο από 3 μήνες στο Δημόσιο, ψήφισε η κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ισχύς της διάταξης αυτής είναι αναδρομική, καθώς ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Με την εν λόγω τροπολογία ορίζεται ότι:
Για τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένυ χρόνου που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, η οποία διενεργείται ή εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ, το ανώτατο χρονικό διάστημα (συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων έως 24 μήνες) εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης ανεξαρτήτως εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήοντα.

Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί δεν προσμετατράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από 1η Νοεμβρίου του 2016 για όλες τις συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.

ΠΗΓΗ: Capital.gr