Μεταφορά στο κτηματολόγιο των υποθηκών της εφορίας σε οφειλέτες

Εντολή άμεσης μεταφοράς στο κτηματολόγιο των υποθηκών που έχουν εγγράψει τα δικαστικά τμήματα στα υποθηκοφυλάκεια δίνει με έγγραφό της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι διενεργήθηκε διασταύρωση στα στοιχεία των οφειλετών και καταγράφηκαν σε λίστα όσοι έχουν οφειλές άνω των 10.000 ευρώ και για τους οποίους είναι πιο πιθανό να έχουν εγγραφεί “βάρη” σε ακίνητά τους.

Με το έγγραφο καλούνται οι υπηρεσίες να κάνουν χρήση της τρίμηνης παράτασης για την οριστικοποίηση των εγγραφών στο κτηματολόγιο και να μεταφέρουν σε αυτό τις υποθήκες που έχουν εγγράψει πάνω σε ακίνητα οφειλετών.

Το έγγραφο έχει ως εξής:

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄

Ταχ. Δ/νση Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Νάκου, Φ.Μαντζούνη,
Π.Κατσογιάννος
Τηλέφωνο : 2103635439, 2103636872,
Fax : 2103635077
E-Mail :
Url : www.aade.gr

Θέμα: Συμπληρωματικό έγγραφο οδηγιών για την καταχώριση και την μεταφορά των εγγραπτέων δικαιωμάτων (κατασχέσεων – υποθηκών) του Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Σχετ.: το με αρ.πρ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1038279 ΕΞ 2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου μας με θέμα “Οδηγίες για την καταχώριση και τη μεταφορά των εγγραπτέων δικαιωμάτων (κατασχέσεων-υποθηκών) του Δημοσίου στο Κτηματολόγιο”, αναφέρουμε συμπληρωματικά τα εξής:

Α. Υποθήκες καθ’ υποκατάσταση του Δημοσίου

Στο Κεφάλαιο V του ανωτέρω εγγράφου παρέχονται οδηγίες για την καταχώριση και τη μεταφορά στο Κτηματολόγιο των υποθηκών καθ’ υποκατάσταση του Δημοσίου. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα να εντοπίσουν και κατόπιν να προβούν στην μεταφορά αυτών των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο, εκπονήθηκε από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασταύρωση, από την οποία προέκυψαν ΑΦΜ οφειλετών, σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που φέρουν ΚΑΕ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτούς διαχωρίστηκαν οι οφειλέτες με αρχικό ποσό βεβαίωσης που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, οφειλές οι οποίες είναι περισσότερο πιθανές να έχουν διασφαλιστεί με την εγγραφή υποθήκης ή την παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου.

Επισημαίνεται ότι η λίστα αυτή των Α.Φ.Μ. που προέκυψε από τη διασταύρωση είναι όλως ενδεικτική και επικουρική και όχι εξαντλητική.

Θα αποσταλεί από τη Διεύθυνσή μας με μορφή αρχείου excel προστατευμένου με κωδικό, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίες, ενώ ο κωδικός του αρχείου βρίσκεται στο κελί G6 του πίνακα αποκωδικοποίησης προστατευμένων αρχείων που σας είχε αποσταλεί με το με αρ.πρ.Δ.ΕΙΣΠΡ. Γ 12019 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/15-01-2016 έγγραφο.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το από 10-01-2006 και με αρ.πρ.1002272/174-24/0016 έγγραφο της υπηρεσίας μας “εφόσον από τα στοιχεία που σας διαβιβάζονται από την 25η Δ/νση διαπιστώνεται η ύπαρξη προσωπικών, εμπραγμάτων και λοιπών ασφαλειών των βεβαιούμενων ποσών (υποθήκες, προσωπικές και λοιπές εγγυήσεις) θα πρέπει να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ήτοι, η σημείωση στα βιβλία υποθηκών της υποκατάστασης αυτού (μερικής ή ολικής) στα ενυπόθηκα δικαιώματα των Τραπεζών (άρθρο 13 ν.1957/1991 – ΠΟΛ 2010/1991), η αποστολή ατομικής ειδοποίησης στους εγγυητές και η λήψη μέτρων και κατ’ αυτών κ.λ.π.”.

Β. Παράταση προθεσμιών έτους 2018 – Οριστικοποίηση εγγραφών ετών 2019 και 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14) παρατείνεται για τρεις μήνες η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών στις περιοχές στις οποίες συμπληρώνεται εντός του έτους 2018 και συγκεκριμένα “η προθεσμία της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2664/1998 (Α΄275) παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018”. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 03-01-2018, όπως ορίζει το άρθρο 128 του ίδιου νόμου.

Επισημαίνεται ότι η τρίμηνη παράταση αφορά αποκλειστικά σε εκείνες της περιοχές της χώρας, στις οποίες οι εγγραφές του Κτηματολογίου οριστικοποιούνται εντός του έτους 2018.

Συνεπώς θα πρέπει να αναμορφωθούν αντίστοιχα οι καταληκτικές προθεσμίες του συνημμένου, στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, πίνακα.

Με το παρόν έγγραφο αποστέλλονται συνημμένα δύο νέοι πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις περιοχές στις οποίες οι κτηματολογικές εγγραφές οριστικοποιούνται τα έτη 2019 και 2020.

Σημειώνεται ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες προς ενέργεια εκ μέρους των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, έχουν τεθεί σε χρόνο κατά δύο μήνες προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης αυτών, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη χρονική προθεσμία στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την κατάθεση αγωγής διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του Δημοσίου, παρακαλούνται οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να προβαίνουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τον σχηματισμό και την αποστολή των σχετικών φακέλων στο Ν.Σ.Κ., και να μην εξαντλούν τις τεθείσες προθεσμίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εντολή Διοικητή

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ρεπορτάζ: Capital.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού