Δύο νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα απλοποιήσουν τη διαδικασία προσδιορισμού των οίνων ως «γεωγραφικών ενδείξεων» (ΓΕ). Οι διαδικασίες τόσο για την εγγραφή όσο και για την τροποποίηση θα επικαιροποιηθούν και θα ευθυγραμμιστούν με άλλους τομείς τροφίμων, ενώ οι ευθύνες σχετικά με τις αλλαγές στις προδιαγραφές του προϊόντος θα διευκρινιστούν ως σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εγγραφή

Η καταχώρηση ενός οίνου ποιότητας θα διευκολυνθεί χάρη στην απλούστευση της περιγραφής της γεωγραφικής σύνδεσης που απαιτείται στην αίτηση. Προηγουμένως, οι υποψήφιοι έπρεπε να παρουσιάσουν λεπτομέρειες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αποδίδονται στο γεωγραφικό περιβάλλον και την αιτιώδη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Με τους νέους κανόνες, οι αιτούντες θα πρέπει να περιγράψουν μόνο την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και των χαρακτηριστικών.

Η ευθύνη για την εξέταση της αίτησης έχει εξορθολογιστεί για να αποφευχθεί η ίδια εργασία σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Για παράδειγμα, το κράτος μέλος θα εξετάσει πρώτα την αίτηση, ενώ η Επιτροπή θα επικεντρωθεί μόνο σε στοιχεία που σχετίζονται με διασυνοριακά ζητήματα. Ενώ πριν να διαρκέσει λίγα χρόνια για να γίνει αυτό, θα εισαχθεί μια προθεσμία 6 μηνών ως μέρος των νέων κανόνων, μειώνοντας σημαντικά τη διαδικασία.

Οι διαδικασίες ένστασης και ακύρωσης θα απλουστευθούν και θα ευθυγραμμιστούν με τα ισχύοντα σήμερα για τον τομέα των τροφίμων.

Τροπολογίες

Οι τροποποιήσεις -οι αλλαγές σε οίνο γεωγραφικής προέλευσης για οποιονδήποτε λόγο- ταξινομούνται τώρα με δύο τρόπους.

Οι «τροποποιήσεις της Ένωσης» καλύπτουν σημαντικές αλλαγές σε μια ΓΕ, όπως το όνομά της, η κατηγοριοποίησή της, η σύνδεσή της με τη γεωγραφική περιοχή ή οτιδήποτε περιορίζει την εμπορία του προϊόντος. Αυτά υιοθετούνται σε επίπεδο ΕΕ. Οι «τυποποιημένες τροποποιήσεις» καλύπτουν όλα τα άλλα και θα υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό αποδίδει σαφέστερο ορισμό των διαφόρων τροποποιήσεων και μειώνει το χρόνο που αφιερώνεται στη θεραπεία των αιτήσεων. Καμία τέτοια διάκριση δεν υπήρχε προηγουμένως.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινών τροποποιήσεων στις προδιαγραφές του προϊόντος. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υποχρεωτικών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, φυσικών καταστροφών ή δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναγνωρίζονται επίσημα ότι εμποδίζουν την πραγματοποίηση ορισμένων ενεργειών στη γεωγραφική περιοχή. Για να ληφθεί ένα παράδειγμα σχετικά με τα τρόφιμα, μετά τον σεισμό στην περιοχή Parmigiano, επιτρέπεται να πραγματοποιείται τμήμα της περιόδου ωρίμανσης της ΠΟΠ Parmigiano-Reggiano σε κοντινή περιοχή.

Διαδικασία

Μεταβατικές περίοδοι περιλαμβάνονται επίσης στους νέους κανόνες. Από τη μια πλευρά, μπορούν προσωρινά να επιτρέψουν τη χρήση προστατευόμενης ονομασίας που μπορεί να παραβιάζει τους κανόνες, παρέχοντας στους παραγωγούς περισσότερο χρόνο για να μετατρέψουν την παραγωγή ή το όνομα του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μεταβατικές περίοδοι πριν από την καταχώριση προστατευόμενου οίνου, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να προβλέψουν τα αποτελέσματα της προστασίας του ονόματος σε εθνικό επίπεδο.

Οι νέοι κανόνες συμβαδίζουν με την τρέχουσα πορεία προς τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), που τονίζεται στις νέες νομοθετικές προτάσεις.