Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για την ελευθερία διακίνησης μη προσωπικών δεδομένων

Νέους κανόνες υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο αναφορικά με την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία μη προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται εταιρείες και δημόσιες αρχές. Οι κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη τρέχουσα σύνοδο της ολομέλειάς του, και αναμένεται να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ στις 6 Νοεμβρίου και να εφαρμοστούν έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η νομοθεσία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με το Συμβούλιο, θα απαγορεύσει εθνικούς κανόνες που απαιτούν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε ένα δεδομένο κράτος-μέλος. Μη προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν για παράδειγμα, δεδομένα που παράγονται από μηχανές ή εμπορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για μεγάλη ανάλυση δεδομένων, γεωργικά δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και νερού, ή δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες συντήρησης των βιομηχανικών μηχανημάτων.

Οι περιορισμοί σχετικά με τον εντοπισμό των δεδομένων, επιτρέπονται μόνον εφόσον δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως ορίζονται στις Συνθήκες και σύμφωνα με την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για τον εντοπισμό δεδομένων, θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δημοσιεύονται ηλεκτρονικά, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η διαφάνεια.

Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε άλλο κράτος-μέλος για λόγους ρυθμιστικού ελέγχου, όπως είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχος.

Προβλέπεται επίσης η θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας από τους συμμετέχοντες στην αγορά, για τη διευκόλυνση της αλλαγής των παροχών υπηρεσιών cloud και τη μεταφορά δεδομένων στα δικά τους συστήματα πληροφορικής για επιχειρηματικούς χρήστες. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κωδίκων συμπεριφοράς, εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Στην περίπτωση συνόλων δεδομένων που αποτελούνται, τόσο από προσωπικά όσο και από μη προσωπικά δεδομένα, ο κανονισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία θα εφαρμόζεται στο μη προσωπικό μέρος του συνόλου. Όταν τα εν λόγω προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (GDPR) που εφαρμόζονται από τις 25 Μαΐου 2018. Έτσι, οι δύο κανονισμοί δεν αλληλεπικαλύπτονται αλλά είναι συμπληρωματικοί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού