Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ακύρωση του συνόλου των 10.211.070 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εκπλήρωσης υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό που δεν διανεμήθηκαν ούτε πωλήθηκαν.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (“Service Arrangements”) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE Α.Ε., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., TELEKOM ALBANIA Sh.A. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.) και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2019 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης “Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών”.

2. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την τροποποίηση των Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της OTE Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE Α.Ε., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., TELEKOM ALBANIA Sh.A., TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.) και αφετέρου της BUYIN S.A., με αντικείμενο τη συμμετοχή στις προμηθευτικές δραστηριότητες της BUYIN S.A. και την εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

4. Ακύρωση του συνόλου των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εβδομήντα (10.211.070) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εκπλήρωσης υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό που δεν διανεμήθηκαν ούτε πωλήθηκαν, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (€28.897.328,10), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

6. Ανακοίνωση παραίτησης μελών και εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική συνεδρίαση την 8η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, και σε Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση την 22η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.