Αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου της Βουλής επί της οδού Φιλελλήνων

Υπογράφηκε χθες, 6 Μαΐου 2019, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» προϋπολογισμού 4.082.486,77 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Το κτήριο ανεγέρθηκε περίπου τη δεκαετία του 1920 και έγινε προσθήκη Γ΄ ορόφου το 1930. Κηρύχθηκε διατηρητέο το 1991 και περιήλθε στην ιδιοκτησία της Βουλής των Ελλήνων το 1996.

Το αναφερόμενο έργο αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Βουλής για την ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και του κτηριακού αποθέματός της. Με την κατασκευή του επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Βουλής ενώ παράλληλα εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι με τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών της που στεγάζονται σε μισθωμένα κτήρια.

Η ανάδειξη του αναδόχου έγινε ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά ενταγμένο έργο και χρηματοδοτούμενο από το ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Στο κτήριο θα στεγαστούν Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων καθώς και αίθουσες για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.ά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πεντακόσιες τριάντα δύο (532) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού